• Esitage kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud või tähitud kirjaga avaldus valitud perearstile posti või e-posti teel. Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.
 • Igal kindlustatul on olemas perearst, kelle ta on ise valinud või kes on talle määratud terviseameti poolt.
 • Oma perearsti saate kontrollida internetipangast e-teenuste alt, riigiportaalist eesti.ee  või küsida haigekassa klienditeenindusest kliendiinfonumbril 16363 (välismaalt helistades +372 669 6630).
 • Perearst on soovitav valida oma elukohale võimalikult lähedal.
 • Igal Eesti kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel on õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada perearsti avalduse alusel, mille esitab isik perearstile.
 • Perearsti vahetamisel arvestatakse isiku üleminekut uue perearsti nimistusse järgmise kalendrikuu esimesest päevast, kuid üldarstiabi teenust osutab perearst patsiendi nimistusse avalduse esitamise päevast alates.
 • Igal perearstil on üks nimistu ja perearsti nimistu piirsuurusteks on 1200-2000 isikut või 2001-2400 isikut (viimasel juhul peab perearstiga koos töötama veel üks arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja).
 • Samuti on igal perearstil oma kindel teeninduspiirkond, milleks on enamasti kohaliku omavalitsuse üksus või üksused .
 • Tallinna linn on jagatud teeninduspiirkondadeks tänavate kaupa ja selle tõttu on perearsti vahetamine keerulisem, kuna enamasti on igal teeninduspiirkonnal üks perearst.
 • Info perearstinimistute ja perearstide teeninduspiirkondade kohta saab Terviseameti veebiregistritest „Perearstinimistud“.
 • Perearst võtab isiku nimistusse isiku enda, lapse puhul lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Vastsündinutel tekib küll kindlustuskaitse automaatselt, kuid lapsevanem peab peale lapse sündi ja isikukoodi saamist siiski esitama valitud perearsti nimistusse saamiseks ka avalduse. Perearsti nimistusse saamine ei toimu automaatselt.
 • Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
 • Perearst võib keelduda Teie võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud piirsuuruse (2000 isikut) või kui Teie alaline elukoht ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas. Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, juba varem tema nimistusse kuuluvate isikute pereliikmeid.
 • Maavanem võib määrata perearsti nimistusse isikuid, kes pole omale valinud perearsti, isiku alalise elukoha alusel. Maavanem teavitab isikuid kirjalikult neile perearsti määramisest.
 • Perearst võib registreerida Teid  nimistusse sõltumata nimistu piirsuurusest ja nimistusse kantud isikute arvust, kui Teie:
  • avalduses märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas või
  • perekonnaliige on registreeritud nimistusse. Pereliikme nimistusse registreerumisest on võimalik keelduda juhul, kui perearsti nimistu piirsuurus on täitunud ja pereliikme rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ei asu perearsti teeninduspiirkonnas. Rahvastikuregistri andmeid on võimalik kontrollida aadressil www.eesti.ee